Inicio

Avís Legal

Avís Legal

www.renebarbier.es

 

1. Dades identificatives 

 

En virtut de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, proporcionem les dades necessàries del titular de la pàgina web www.renebarbier.es (d’ara endavant, la “Pàgina Web”):

 

– Nom o denominació social: COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A.

– Número d’identitat o identificació fiscal: A-58588922.

– Residència o domicili: Joan Sala 2, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona (ESPANYA).

– Adreça de correu electrònic: informatica@freixenet.es

– Telèfon de contacte: +34 93 891 70 30

– Fax: +34 93.891.70.44

– Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 237, Foli 161, Full 16968.

 

2. Condicions generals d us

 

Les presents condicions generals d’ús i navegació (d’ara endavant, les “Condicions”), tenen com a objectiu regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert (en endavant, referit de forma individual com l’Usuari o de forma col·lectiva com els Usuaris).

 

La Pàgina Web proporciona als Usuaris informació general sobre el titular de la Pàgina Web, dels seus serveis i activitats (d’ara endavant, el “Contingut”), tot això d’acord amb aquestes Condicions. Es tracta d’una pàgina web que pel seu tipus de contingut no està dirigit a usuaris que siguin menors d’edat.

 

Si l’usuari continua navegant i fent ús dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web, aquest accepta sense reserves d’algun tipus aquestes Condicions d’ús.

 

El titular de la Pàgina Web es reserva el dret de modificar aquestes Condicions en qualsevol moment i a la seva sola discreció, per la qual cosa aconsellem a l’Usuari que les revisi freqüentment.

 

3. Accés i registre al lloc web 

 

L’accés a la majoria dels continguts del Lloc Web és completament gratuït i no requereix registre previ, sens perjudici que puguin existir apartats o serveis particulars que requereixin el registre previ, i si escau poden implicar l’abonament de quantitats econòmiques, del que es serà informat l’usuari de forma prèvia, havent d’acceptar les condicions de contractació corresponents.

 

L’usuari ha de ser major de divuit (18) anys. Queda prohibit accedir a la Web per part de menors d’edat. No obstant això, en cas d’accés al Lloc Web per part d’un menor, es presumeix que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals, sens perjudici que el Prestador es reserva el dret a realitzar totes les verificacions que consideri oportunes.

 

En cap concepte el Prestador es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun d’aquests serà l’únic responsable de les possibles conseqüències, errors que puguin derivar-se de la manca de qualitat de les dades.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial 

 

i. Protecció legal dels continguts 

 

El titular de la Pàgina Web ho és també dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web, incloent-hi tots els Continguts i elements de la mateixa (a títol enunciatiu, textos, imatges, àudio i vídeos) disponibles des del Lloc Web, així com dels que hagi allotjat a llocs de tercers bé perquè són de la seva propietat, bé perquè ha obtingut els drets oportuns per a la seva utilització. Igualment, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives a drets d’imatge dels que apareixen a la seva pàgina web.

 

Queda prohibida la reproducció total o parcial, còpia o distribució del contingut, sense autorització expressa per part del titular. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part del titular de la pàgina web. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb autorització expressa i per escrit del titular de la mateixa.

 

Per tant, d’acord amb el paràgraf anterior, l’usuari podrà, a més de visualitzar els continguts i elements de la pàgina web, realitzar impressions, còpies o descàrregues dels mateixos sempre que aquestes accions estiguin dirigides exclusivament al seu ús personal i privat.

 

Queda així mateix prohibida la utilització de les dades de contacte del Titular (adreça postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic) per a l’enviament de qualsevol tipus de comunicació comercial, llevat que prèviament es compti amb les necessàries autoritzacions conforme disposa la normativa aplicable. En cas de voler qualsevol tipus d’autorització, haurà de sol·licitar-la a la següent adreça de correu electrònic: informatica@freixenet.es.

 

ii. Marques i logotips associats 

 

Les marques incorporades a la pàgina web pertanyen al seu titular o a tercers, comptant amb l’autorització d’aquests per al seu ús a la pàgina web.

 

Els qui naveguen per la pàgina web tenen prohibit utilitzar aquestes marques, logotips i signes distintius sense autorització del titular o llicència d’ús de les mateixes.

 

5. Responsabilitats 

 

i. Suspensió de la Pàgina Web 

 

El funcionament de la pàgina web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

 

El titular de la Pàgina Web farà tot el possible per garantir-ne el funcionament correcte, però, no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de realitzar tasques de reparació, i/o manteniment o de manca de cobertura o fallades en els equips i/o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

 

Així, l’accés a la pàgina web es pot veure suspès per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables), tals com les que s’expressen a continuació a títol enumeratiu, però no limitatiu:

 

a. Errors en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica.

b. Atacs amb virus als servidors que suporten la pàgina web.

c. Errors dels usuaris a l’accés a la pàgina web.

d. Incendis, inundacions, terratrèmols o altres fets de la natura.

e. Vagues o conflictes laborals.

f. Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major.

 

El Titular de la pàgina web queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat si arribessin a materialitzar-se qualsevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació.

 

ii. Responsabilitat de lusuari 

 

L’Usuari utilitzarà la Pàgina Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, s’obliga a utilitzar-lo d’acord amb el que disposa la legislació i els codis ètics que resultin aplicables, així com les condicions contingudes a les presents Condicions d’ús.

 

L’incompliment de qualsevol de les normes incloses en aquestes Condicions o de la legislació en què aquestes s’emparen, donarà lloc a la responsabilitat de l’Usuari davant del titular de la Pàgina Web i/o davant de tercers, per qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència d’aquest incompliment, amb independència de si això implica la materialització d’un il·lícit, una sanció administrativa, una falta o un delicte i donarà dret al titular de la Pàgina Web a, si escau, exigir la seva responsabilitat en el àmbit civil, administratiu, laboral o penal que correspongui.

 

iii. Responsabilitat del titular 

 

El titular de la pàgina web no es fa responsable de cap dany causat a l’usuari o tercers com a conseqüència d’un incompliment imputable a l’usuari ni tampoc de l’alteració als equips de l’usuari.

 

Així mateix, tampoc no assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de virus informàtics o qualsevol altre que sigui la seva procedència, l’ús indegut de la pàgina web per part de l’usuari ni errors de seguretat motivat per l’incorrecte funcionament dels equips terminals utilitzats pel Usuari.

 

6. Obligacions de lusuari 

 

L’Usuari és completament responsable de l’accés i ús correcte de la web, i especialment del seu perfil. Aquest ús s’ha d’ajustar a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

 

L’Usuari no pot, en cap moment modificar, alterar o suprimir qualsevol dada, informació, contingut o element o contingut que estigui inclòs a la Pàgina Web.

 

L’Usuari haurà d’utilitzar els serveis que ens posarem a la seva disposició de forma diligent, correcta i lícita. No podent, sota cap concepte, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, xenòfob o que en general faci apologia d’actes delictius, violents o denigrants per a les persones i els drets fonamentals.

 

L’Usuari no pot incloure programari, virus, codi maliciós o qualsevol altre agent nociu per als sistemes informàtics que puguin danyar o alterar els dispositius o terminals de la companyia o de la resta d’Usuaris.

 

L’Usuari no podrà utilitzar la Pàgina Web per injuriar, difamar, intimidar, violar el dret a la pròpia imatge o assetjar altres Usuaris, i s’abstindrà en tot cas d’utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris.

 

L’Usuari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se per incomplir les condicions i obligacions exposades a les presents Condicions.

 

L’Usuari té prohibit transmetre, incloure o difondre publicitat de si mateix o de tercers a través de qualsevol mitjà disponible a la nostra Pàgina Web, si no ha obtingut l’autorització expressa del titular de la mateixa.

 

7. Hyperlinks   

 

Les mencions que a la pàgina web es puguin realitzar a altres llocs web de tercers, tindran mer caràcter informatiu. El titular de la pàgina web no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular de les adreces d’Internet esmentades llevat que això s’indiqui de manera expressa. Per això, aquest no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni pels danys o perjudicis derivats del dit accés, ni pels generats pels serveis que subministrin.

 

El titular de la pàgina web autoritza l’establiment d’enllaços i hyperlinks des d’altres pàgines web o aplicacions. No obstant això, tot aquell que es proposi establir un link entre el seu lloc web i la pàgina web ho farà respectant les condicions següents:

 

a. La pàgina web o aplicació en què s’estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums, a l’ordre públic o a qualsevol Drets de tercers.

b. No es declararà ni es donarà a entendre que el titular de la Pàgina Web ha autoritzat expressament el link o que ha supervisat prèviament, assumit o recomanat de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició al lloc web o a l’app que estableix el link amb la Pàgina Web. Es recomana per això a qui navegui a la Pàgina Web que extremi la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als llocs enllaçats.

c. L’establiment del link no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el titular de la pàgina web i el titular del lloc web o app on s’incorpori aquest link.

 

8. Protecció de dades de caràcter personal 

 

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en aquesta matèria. En concret, es compromet a aplicar el que disposa la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de 27 d’abril de 2016.

 

La informació completa sobre aquesta matèria es troba a la nostra política de privacitat.

 

9. Legislació aplicable 

 

Aquelles relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la Pàgina Web, es regiran pel que disposa la legislació vigent en relació amb la normativa aplicable i la jurisdicció competent, i són aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.

Per a aquells casos que sigui possible el sotmetiment voluntari, se sotmetran als jutjats i tribunals de la província de Barcelona, llevat que la legislació estableixi al contrari.

René Barbier

Para conocer nuestros productos debes ser mayor de edad.

¿Confirmas tener más de 18 años?