Inicio

Avís Legal

Avís Legal

www.renebarbier.es

 

1. Titular de la web

 

En compliment amb el deure d’informació disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol i altra normativa aplicable, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.renebarbier.es d’ara endavant, “Lloc web´´ o “Pàgina Web´´) l’ostenta: COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A. amb NIF/CIF A58588922 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 237, foli 161, fulla número 16.968.

 

Dades de contacte

 

– Adreça: Carrer Joan Sala 2 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona (Espanya)

– Telèfon de contacte: +34 938.917.030

– Email de contacte:  informatica@freixenet.es

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web, incloent-hi les pàgines webs que l’integren assumeix el paper d’Usuari o client (d’ara en endavant, “Usuari´´ o “Usuaris´´), comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

 

 

2. Condicions generals d us

 

Les presents condicions generals d’ús i navegació (d’ara en endavant, les “Condicions´´), tenen com a objectiu regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador del servei, i els Usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

 

Aquest lloc web proporciona als Usuaris informació general sobre el titular de la Pàgina Web, dels seus serveis i activitats (d’ara en endavant, el “Contingut´´), tot això d’acord amb les presents Condicions. En tractar-se d’una pàgina professional, el seu contingut no està dirigit a Usuaris que siguin menors d’edat.

 

S’informa l’Usuari de la present web que l’accés a la mateixa suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present avís legal, sent igualment d’aplicació i segons el cas la corresponent normativa legal d’obligat compliment.

 

Sense perjudici del que es disposa en l’avís legal específic en matèria de política de privacitat accessible des del Lloc web que pogués resultar aplicable a cada moment, la possibilitat de subscriure’s a determinats serveis està condicionada al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari.

 

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del formulari del Lloc web als efectes anteriors, o qualssevol altres, haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada al titular del Lloc web perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com de les conseqüències, errors, fallades i perjudicis que causi al titular del Lloc web o a tercers per la informació que faciliti.

 

3. Accés i registre al lloc web 

 

L’accés a la majoria dels continguts del Lloc web és completament gratuït i no requereix registre previ, sense perjudici que poden existir apartats o serveis particulars que requereixin el registre previ, i si és el cas poden implicar l’abonament de quantitats econòmiques, del que serà informat l’Usuari de manera prèvia, havent d’acceptar les corresponents condicions de contractació.

 

L’Usuari ha de ser major d’edat (18 anys), per la qual cosa l’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se a les presents condicions. Queda prohibit l’accés al Lloc web per part de menors d’edat, per la qual cosa el Prestador declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. No obstant això, en cas d’accés al Lloc web per part d’un menor, es presumirà que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, sense perjudici que el Prestador es reserva el dret a realitzar quantes verificacions consideri oportunes.

 

4. Responsabilitats

 

i. De la informació

 

El titular del Lloc web no garanteix que els continguts del mateix vagin a estar permanentment actualitzats, ni que manquin de qualsevol classe d’error, per la qual cosa el titular del Lloc web no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o benefici deixat d’obtenir per l’Usuari o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d’aquests.

D’una altra part, el titular del Lloc web informa que, si bé les fotografies dels productes que puguin aparèixer en el Lloc web s’ajusten al màxim a la realitat, no es fa responsable de la fidelitat amb que les imatges es reprodueixin en el seu monitor o dispositiu.

 

ii. De la qualitat i disponibilitat de la Pàgina Web

 

El funcionament de la Pàgina Web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la Pàgina Web farà tot el possible per a garantir el correcte funcionament d’aquesta, no obstant això, no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de fer tasques de reparació, i/o manteniment o de falta de cobertura o fallades en els equips i/o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

Així, l’accés al Lloc web pot veure’s suspès per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables) com ara les que s’expressen a continuació a títol enumeratiu, però no limitatiu:

 

a. Fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica;

b. Atacs amb virus als servidors que suporten la Pàgina Web;

c. Errors dels Usuaris en l’accés a la Pàgina Web;

d. Incendis, inundacions, terratrèmols o altres fets de la naturalesa;

e. Vagues o conflictes laborals.

f. Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major.

 

El Titular del Lloc web queda exonerat i no es fa responsable, en cap cas, de qualsevol tipus de responsabilitat si arribessin a materialitzar-se qualsevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació, així com dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

iii. Responsabilitat de lusuari 

 

L’Usuari utilitzarà el Lloc web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés a aquesta, s’obliga a utilitzar-lo conforme al que es disposa en la legislació, els codis ètics que resultin aplicables, els bons costums i l’ordre públic, així com les condicions contingudes en les presents Condicions d’ús.

L’incompliment de qualsevol de les normes incloses en aquestes Condicions o de la legislació en la qual les mateixes s’emparen, donarà lloc a la responsabilitat de l’Usuari enfront del titular del Lloc web i/o enfront de tercers, per qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència d’aquest incompliment, amb independència de si això implica la materialització d’un il·lícit, una sanció administrativa, una falta o un delicte i donarà dret al titular del Lloc web a, si és el cas, exigir la seva responsabilitat en l’àmbit civil, administratiu, laboral o penal que pogués correspondre.

 

iv. Responsabilitat del titular 

 

El titular del Lloc web no es fa responsable de cap mal causat a l’Usuari o tercers a conseqüència d’un incompliment imputable a l’Usuari ni tampoc de l’alteració en els equips de l’Usuari.

 

Així mateix, tampoc assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de virus informàtics o un altre qualsevol que sigui la seva procedència, l’ús indegut de la Pàgina Web per part de l’Usuari ni errors de seguretat motivat per l’incorrecte funcionament dels equips terminals utilitzats per l’Usuari.

 

5. Obligacions de lusuari 

 

L’Usuari és completament responsable de l’accés i correcte ús de la web, i especialment del seu perfil. Aquest ús ha d’ajustar-se a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, a la moral, els bons costums i l’ordre públic.

 

El mer accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre el titular del Lloc web i l’Usuari.

L’Usuari no pot, en cap moment modificar, alterar o suprimir qualsevol dada, informació, contingut o element o contingut que es trobi inclòs en el Lloc web.

 

L’Usuari haurà d’utilitzar els serveis que posem a la seva disposició de manera diligent, correcta i lícita. No podent, en cap concepte, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, xenòfob o que en general faci apologia d’actes delictius, violents o denigrants per a les persones i els drets fonamentals.

L’Usuari no pot incloure programes, virus, malwares o qualsevol altre agent nociu per als sistemes informàtics que puguin danyar o alterar els dispositius o terminals de la companyia o de la resta d’Usuaris.

L’Usuari no podrà utilitzar el Lloc web per a injuriar, difamar, intimidar, violar el dret a la pròpia imatge o assetjar a altres Usuaris, i s’abstindrà en tot cas d’utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris.

 

L’Usuari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se per incomplir les condicions i obligacions exposades en les presents Condicions.

L’Usuari té prohibit transmetre, incloure o difondre publicitat de si mateix o de tercers a través de qualsevol mitjà disponible en el Lloc web, si no ha obtingut l’autorització expressa del titular d’aquesta.

 

6. Enllaços

 

Els esments, és a dir, els enllaços o enllaços fets cap a altres llocs webs que en el Lloc web es puguin realitzar a altres llocs web de tercers, tindran mer caràcter informatiu, no ostentant el titular del present Lloc web, control algun sobre aquests llocs i continguts. El titular del Lloc web no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular de les adreces d’Internet citades tret que això s’indiqui de manera expressa. Per això, aquest no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni pels danys o perjudicis derivats d’aquest accés, ni pels generats pels serveis que subministrin, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

El titular del Lloc web autoritza l’establiment d’enllaços i enllaços des d’altres pàgines web o aplicacions. No obstant això, tot aquell que es proposi establir un link entre el seu lloc web i el Lloc web el farà respectant les següents condicions:

 

– La pàgina web o aplicació en la qual s’estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums, a l’ordre públic o a qualssevol Drets de tercer.

 

– No es declararà ni es donarà a entendre que el titular de la Pàgina Web ha autoritzat expressament el link o que ha supervisat prèviament, assumit o recomanat de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició en el lloc web o en l’app que estableix el link amb la Pàgina Web. Es recomana per això a qui navegui en la Pàgina Web que extremi la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

 

– L’establiment del link no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el titular de la Pàgina Web i el titular del lloc web o app en el qual s’incorpori aquest link.

 

 

7. Propietat intel·lectual i industrial

 

El titular del Lloc web per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) disponibles des del Lloc web, així com dels quals hagi allotjat en llocs de tercers bé perquè són de la seva propietat, bé perquè ha obtingut els drets oportuns per a la seva utilització. Igualment, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives a drets d’imatge dels qui apareixen en la seva Pàgina Web.

 

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta Pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’expressa autorització del titular. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del titular del Lloc web.

 

Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i elements del Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit del titular d’aquesta.

 

La violació dels anteriors drets serà perseguida conforme a la legislació vigent.

Per tant, d’acord amb l’anterior, l’Usuari podrà, a més de visualitzar els elements i continguts del portal, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

De la mateixa manera, es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del titular del Lloc web. Les marques incorporades en el Lloc web pertanyen al seu titular o a tercers, comptant amb l’autorització d’aquests per al seu ús en el Lloc web. Els qui naveguen per la Pàgina Web tenen prohibit utilitzar aquestes marques, logotips i signes distintius sense l’autorització del titular o llicència d’ús d’aquestes.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància al titular adjuntant la informació pertinent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

Queda així mateix prohibida la utilització de les dades de contacte del Titular (adreça postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic) per a l’enviament de qualsevol tipus de comunicació comercial, tret que prèviament es compti amb les necessàries autoritzacions conforme disposa la normativa aplicable. En el cas de voler qualsevol tipus d’autorització, haurà de sol·licitar-la en la següent adreça de correu electrònic: informatica@freixenet.es

 

8. Modificació de les presents condicions 

 

El titular d’aquest Lloc web es reserva el dret i podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i a la seva sola discreció, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades, per la qual cosa aconsellem a l’Usuari que les revisi sovint.

 

9. Proteció de dades de caràcter personal

 

El titular de la Pàgina Web es compromet a tractar les dades personals de l’Usuari de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en aquesta matèria. En concret, es compromet a aplicar el que es disposa en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de 27 d’abril de 2016.
La informació completa sobre aquesta matèria es troba en la nostra Política de Privacitat.

 

10. Lesgislació aplicable

 

El titular del Lloc web es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’Usuari i el titular del Lloc web es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret, sent aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.

 

Per a aquells casos que sigui possible el sotmetiment voluntari a un fur determinat, el titular de la Pàgina Web i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona, tret que la legislació estableixi el contrari.

René Barbier

Para conocer nuestros productos debes ser mayor de edad.

¿Confirmas tener más de 18 años?